Click Here to Use TikTokio

Villkor

Läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du använder våra webbplatser, inklusive, utan begränsning, följande webbplatser: tiktokio.com. Detta dokument anger villkoren ("Villkoren") enligt vilka tiktokio.com ("vi" eller "oss") kommer att tillhandahålla tjänster till dig på sina webbplatser, inklusive, utan begränsning, ovan angivna webbplatser (tillsammans "Webbplatsen") ”). Dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och oss. Genom att besöka, få åtkomst till, använda och/eller gå med (tillsammans "använda") webbplatsen uttrycker du din förståelse och acceptans av dessa villkor. Som de används i det här dokumentet syftar termerna "du" eller "din" på dig, alla enheter du representerar, dina eller dess företrädare, efterträdare, överlåtelser och dotterbolag, och någon av dina eller deras enheter. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor, navigera bort från webbplatsen och sluta använda den.

1. Behörighet

 • Du måste vara minst arton (18) år för att använda webbplatsen, såvida inte myndighetsåldern i din jurisdiktion är högre än arton (18) år, i vilket fall du måste vara minst myndig i din jurisdiktion jurisdiktion. Användning av webbplatsen är inte tillåten där det är förbjudet enligt lag.
 • Övervägandet för ditt godkännande av dessa villkor är att vi tillhandahåller dig Beviljande av användning för att använda webbplatsen i enlighet med avsnitt 2 häri. Du bekräftar och samtycker till att detta vederlag är adekvat och att du har fått det.

2. Beviljande av användning

 • Vi ger dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och begränsad rätt att få tillgång till, icke-offentligt visa och använda webbplatsen, inklusive allt innehåll som är tillgängligt där ("innehållet") (med förbehåll för webbplatsens begränsningar) på din dator eller mobil enhet som överensstämmer med dessa villkor. Du får endast komma åt och använda webbplatsen för ditt personliga och icke-kommersiella bruk.
 • Detta bidrag kan sägas upp av oss efter eget gottfinnande av vilken anledning som helst och efter eget gottfinnande, med eller utan föregående meddelande. Vid uppsägning kan vi, men är inte skyldiga att: (i) ta bort eller inaktivera ditt konto, (ii) blockera din e-post och/eller IP-adresser eller på annat sätt avsluta din användning av och möjlighet att använda webbplatsen, och/ eller (iii) ta bort och/eller ta bort något av dina användarbidrag (definierat nedan). Du samtycker till att inte använda eller försöka använda webbplatsen efter nämnda uppsägning. Vid uppsägning upphör beviljandet av din rätt att använda webbplatsen, men alla andra delar av dessa villkor kommer att bestå. Du bekräftar att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för uppsägningen av ditt beviljande av användning.

3. Immateriella rättigheter

 • Innehållet på webbplatsen, exklusive användarbidrag och tredjepartsinnehåll (definierat nedan), men inklusive annan text, grafiska bilder, fotografier, musik, video, programvara, skript och varumärken, tjänstemärken och logotyper som finns däri (sammantaget "Eget material" ), ägs av och/eller licensierade till oss. Allt äganderättsligt material är föremål för upphovsrätt, varumärken och/eller andra rättigheter enligt lagarna i tillämpliga jurisdiktioner, inklusive inhemska lagar, utländska lagar och internationella konventioner. Vi förbehåller oss alla våra rättigheter över vårt proprietära material.
 • Om inte annat uttryckligen tillåts, samtycker du till att inte kopiera, modifiera, publicera, överföra, distribuera, delta i överföringen eller försäljningen av, skapa härledda verk av eller på något annat sätt utnyttja, helt eller delvis, något innehåll.

4. Användarbidrag

 • Du är helt ansvarig för allt material som du laddar upp, skickar, överför, skapar, modifierar eller på annat sätt gör tillgängligt via webbplatsen, inklusive alla ljudfiler som du skapar, modifierar, överför eller laddar ner via webbplatsen (sammantaget "användarbidrag" ). Användarbidrag kan inte alltid dras tillbaka. Du är medveten om att all avslöjande av personlig information i användarbidrag kan göra dig personligt identifierbar och att vi inte garanterar någon konfidentialitet med avseende på användarbidrag.
 • Du är ensam ansvarig för alla dina egna användarbidrag och alla konsekvenser av att ladda upp, skicka, ändra, överföra, skapa eller på annat sätt göra användarbidrag tillgängliga. För alla dina användarbidrag bekräftar, representerar och garanterar du att:
  • Du äger eller har de nödvändiga licenserna, tillstånden, rättigheterna eller samtyckena för att använda och auktorisera oss att använda alla varumärken, upphovsrätter, affärshemligheter eller andra äganderätter i och till Användarbidrag för all användning som avses av webbplatsen och dessa villkor;
  • Du kommer inte att lägga upp, eller tillåta någon annan att posta, något material som skildrar sexuellt explicita handlingar; och
  • Du har skriftligt samtycke, frigivning och/eller tillåtelse från varje identifierbar individ i användarbidraget att använda namnet och/eller likheten för varje sådan identifierbar individ för att möjliggöra användning av användarbidraget för all användning som avses av webbplatserna och dessa villkor.
 • Du samtycker vidare till att du inte ska ladda upp, skicka, skapa, överföra, ändra eller på annat sätt göra tillgängligt material som:
  • Är upphovsrättsskyddad, skyddad av lagar om företagshemligheter eller varumärken, eller på annat sätt föremål för tredje parts äganderätt, inklusive integritets- och publicitetsrättigheter, såvida du inte är ägare till sådana rättigheter eller har uttryckligt tillstånd från den rättmätige ägaren att skicka in materialet och att ge oss alla licensrättigheter som beviljas häri;
  • Är obscent, vulgär, olaglig, olaglig, ärekränkande, bedräglig, ärekränkande, skadlig, trakasserande, kränkande, hotfull, inkräktande på integritets- eller publicitetsrättigheter, hatisk, rasistiskt eller etniskt stötande, inflammatorisk eller på annat sätt olämplig enligt vårt eget gottfinnande ;
  • skildrar illegala aktiviteter, främjar eller skildrar fysisk skada eller skada mot någon grupp eller individ, eller främjar eller skildrar någon grymhet mot djur;
  • Utger sig för att vara någon person eller enhet eller på annat sätt förvränger dig på något sätt, inklusive att skapa en falsk identitet;
  • Skulle utgöra, uppmuntra eller ge instruktioner för ett brott, en kränkning av någon parts rättigheter, eller som på annat sätt skulle skapa ansvar eller bryta mot någon lokal, statlig, nationell eller internationell lag; eller
  • Är oönskad eller obehörig reklam, marknadsföring, "spam" eller någon annan form av uppmaning.
 • Vi hävdar ingen äganderätt eller kontroll över användarbidrag eller tredjepartsinnehåll. Du eller en tredjepartslicensgivare, beroende på vad som är lämpligt, behåller all upphovsrätt till användarbidrag och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter när så är lämpligt. Du ger oss oåterkalleligt en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, evig, icke-uppsägningsbar, underlicenserbar licens för att reproducera, offentligt framföra, offentligt visa, distribuera, anpassa, modifiera, publicera, översätta, skapa härledda verk av och på annat sätt utnyttja användarbidrag för vilket syfte som helst, inklusive utan begränsning alla syften som avses på webbplatsen och dessa villkor. Du avsäger dig också oåterkalleligt och gör att vi och någon av våra användare avstår från alla anspråk och påståenden om moraliska rättigheter eller tillskrivning med avseende på användarbidrag.
 • Du intygar och garanterar att du har alla rättigheter, befogenheter och befogenheter som krävs för att ge de rättigheter som beviljas häri till användarbidrag. Specifikt intygar och garanterar du att du äger titeln till användarbidragen, att du har rätt att ladda upp, modifiera, komma åt, överföra, skapa eller på annat sätt göra användarbidragen tillgängliga på webbplatsen, och att det inte kommer att laddas upp användarbidragen. gör intrång i någon annan parts rättigheter eller dina avtalsenliga skyldigheter gentemot andra parter.
 • Du bekräftar att vi efter eget gottfinnande kan vägra att publicera, ta bort eller blockera åtkomst till användarbidrag av någon anledning, eller utan anledning alls, med eller utan förvarning.
 • Utan att begränsa de andra ersättningsbestämmelserna häri, samtycker du till att försvara oss mot alla anspråk, krav, stämningar eller förfaranden som görs eller väcks mot oss av en tredje part som hävdar att dina användarbidrag eller din användning av webbplatsen i strid med dessa villkor gör intrång eller missbrukar någon tredje parts immateriella rättigheter eller bryter mot tillämplig lag och du ska ersätta oss för alla skador mot oss och för rimliga advokatarvoden och andra kostnader som ådras oss i samband med sådana anspråk, krav, stämningar eller förfaranden.

5. Innehåll på webbplatsen

 • Du förstår och erkänner att du, när du använder webbplatsen, kommer att exponeras för innehåll från en mängd olika källor inklusive innehåll som gjorts tillgängligt på webbplatsen av andra användare, tjänster, parter och på automatiserade eller andra sätt (sammantaget "tredjepartsinnehåll" ) och att vi inte kontrollerar och inte är ansvariga för något tredje parts innehåll. Du förstår och erkänner att du kan exponeras för innehåll som är felaktigt, stötande, oanständigt eller på annat sätt stötande eller kan orsaka skada på dina datorsystem och, utan att begränsa andra begränsningar av ansvarsbestämmelserna häri, samtycker du till att avsäga dig, och härmed avsäger dig , alla juridiska eller skäliga rättigheter eller gottgörelser du kan ha mot oss med avseende på detta.
 • Vi hävdar inget ägande eller kontroll över innehåll från tredje part. Tredje part behåller alla rättigheter till tredje parts innehåll och de är ansvariga för att skydda sina rättigheter när så är lämpligt.
 • Du förstår och erkänner att vi inte tar något som helst ansvar för att övervaka webbplatsen för olämpligt innehåll eller beteende. Om vi vid något tillfälle väljer, efter eget gottfinnande, att övervaka sådant innehåll, tar vi inget ansvar för sådant innehåll, har ingen skyldighet att ändra eller ta bort sådant innehåll (inklusive användarbidrag och tredjepartsinnehåll), och tar inget ansvar för beteendet hos andra som skickar in sådant innehåll (inklusive användarbidrag och innehåll från tredje part).
 • Utan att begränsa bestämmelserna nedan om ansvarsbegränsningar och friskrivningar från garantier, tillhandahålls allt innehåll (inklusive användarbidrag och tredjepartsinnehåll) på webbplatsen till dig "I BEFINTLIGT SKICK" endast för din information och personliga bruk och du ska inte använda, kopiera, reproducera, distribuera, överföra, sända, visa, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja innehållet för något annat syfte utan föregående skriftligt medgivande från respektive ägare/licensgivare av innehållet.
 • Du accepterar att vi efter eget gottfinnande kan vägra att publicera, ta bort eller blockera åtkomst till något innehåll av någon anledning, eller utan anledning alls, med eller utan förvarning.

6. Användarbeteende

 • Du representerar och garanterar att all information och innehåll som du tillhandahåller oss är korrekt och aktuellt och att du har alla nödvändiga rättigheter, makt och befogenheter att (i) godkänna dessa villkor, (ii) tillhandahålla användarbidrag till oss och (iii) utföra de handlingar som krävs av dig enligt dessa villkor.
 • Du godkänner härmed uttryckligen oss att övervaka, registrera och logga någon av dina aktiviteter på webbplatsen.
 • Som ett villkor för din användning av webbplatsen:
  • Du samtycker till att inte använda webbplatsen för något olagligt syfte eller på något sätt som är förbjudet enligt dessa villkor;
  • Du samtycker till att följa alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar;
  • Du samtycker till att inte använda webbplatsen på något sätt som utsätter oss för straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar;
  • Du samtycker till att du är ensam ansvarig för alla handlingar och försummelser som uppstår som ett resultat av din användning av webbplatsen;
  • Du samtycker till att alla dina användarbidrag tillhör dig och att du har rätt och behörighet att tillhandahålla dem till oss och använda dem på eller via webbplatsen;
  • Du samtycker till att inte använda några automatiserade medel, inklusive robotar, sökrobotar eller datautvinningsverktyg, för att ladda ner, övervaka eller använda data eller innehåll från webbplatsen;
  • Du samtycker till att inte vidta några åtgärder som ålägger, eller kan ålägga, efter eget gottfinnande, en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår tekniska infrastruktur eller på annat sätt ställer överdrivna krav på den;
  • Du samtycker till att inte "stalka" eller på annat sätt trakassera någon på eller via webbplatsen;
  • Du samtycker till att inte förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till all information du överför;
  • Du samtycker till att inte inaktivera, kringgå eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll eller som upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen eller innehållet däri;
  • Du samtycker till att inte publicera, länka till eller på annat sätt göra tillgängligt på webbplatsen något material som innehåller programvirus eller någon datorkod, fil eller program utformade för att avbryta, förstöra, begränsa eller övervaka funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller någon telekommunikation Utrustning;
  • Du samtycker till att inte licensiera, underlicensiera, sälja, återförsälja, överföra, tilldela, distribuera eller på annat sätt kommersiellt utnyttja eller göra webbplatsen eller något innehåll tillgängligt för någon tredje part;
  • Du samtycker till att inte "rama in" eller "spegla" webbplatsen; och
  • Du samtycker till att inte omvända någon del av webbplatsen.
 • Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga åtgärder mot alla användare för obehörig användning av webbplatsen, inklusive civilrättslig, straffrättslig och föreläggande rättelse och uppsägning av någon användares användning av webbplatsen. All användning av webbplatsen och våra datorsystem som inte godkänns av dessa villkor är ett brott mot dessa villkor och vissa internationella, utländska och inhemska straffrättsliga och civilrättsliga lagar.
 • Utöver uppsägning av beviljandet av användning av webbplatsen, kommer varje överträdelse av detta avtal, inklusive bestämmelserna i detta avsnitt 6, att utsätta dig för ett skadestånd på tio tusen dollar ($10 000) för varje överträdelse. I händelse av att din överträdelse leder till rättsliga åtgärder (antingen mot dig eller mot oss av någon part) eller fysisk eller känslomässig skada på någon part, ska du bli föremål för likvidation på Hundra och femtio tusen dollar ($150 000) för varje överträdelse. Vi kan, efter eget gottfinnande, överlåta sådana skadeanspråk eller delar därav till en tredje part som har blivit kränkt av ditt beteende. Dessa skadeståndsbestämmelser är inte en påföljd, utan istället ett försök från parterna att rimligen fastställa storleken på den faktiska skadan som skulle kunna uppstå av en sådan överträdelse. Du erkänner och samtycker till att beloppet av dessa skadestånd är ett minimum och att om de faktiska skadorna är större ska du vara ansvarig för det högre beloppet. Om en domstol med behörig jurisdiktion finner att dessa skadestånd inte är verkställbara i någon utsträckning, ska likvidationen endast sänkas i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna verkställas.

7. Tjänster på webbplatsen

 • Du bekräftar att webbplatsen är en allmän sökmotor och ett verktyg. Specifikt, men utan begränsning, tillåter webbplatsen dig att söka efter musik på flera webbplatser. Webbplatsen är dessutom ett allmänt verktyg som låter dig ladda ner ljudfiler från videor och ljud från någon annanstans på Internet. Webbplatsen får endast användas i enlighet med lag. Vi uppmuntrar, tolererar, framkallar eller tillåter inte någon användning av webbplatsen som kan strida mot någon lag.
 • Vi lagrar inte några användarbidrag under längre tid än en övergångsperiod för att ge användarna möjlighet att ladda ner sitt innehåll.

8. Avgifter

 • Du bekräftar att vi förbehåller oss rätten att ta betalt för någon eller alla av våra tjänster och att ändra våra avgifter från tid till annan efter eget gottfinnande. Om vi vid något tillfälle säger upp dina rättigheter att använda webbplatsen på grund av ett brott mot dessa villkor, har du inte rätt till återbetalning av någon del av dina avgifter. I alla andra avseenden ska sådana avgifter styras av ytterligare regler, villkor, villkor eller överenskommelser som publiceras på webbplatsen och/eller påtvingas av någon försäljningsagent eller betalningshanteringsföretag, som kan ändras från tid till annan.

9. Sekretesspolicy

 • Vi behåller en separat Integritetspolicy och ditt samtycke till dessa villkor betyder också ditt samtycke till Integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att ändra Integritetspolicy när som helst genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen. Inga andra meddelanden får göras till dig om några ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter sådana ändringar kommer att utgöra ditt godkännande av sådana ändringar, oavsett om du faktiskt har läst dem.

10. Upphovsrättsanspråk

 • Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Du får inte göra intrång i någon parts upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt till information. Vi kan efter eget gottfinnande ta bort allt innehåll som vi har anledning att tro bryter mot någon av andras immateriella rättigheter och kan avsluta din användning av webbplatsen om du skickar in sådant innehåll.
 • UPPREPA INTRÄNGNINGSPOLICY. SOM EN DEL AV VÅR POLICY FÖR UPPRÄTTANDE INTRÄDNING KOMMER ALLA ANVÄNDARE FÖR VES MATERIAL VI FÅR TRE GOTT OCH EFFEKTIVA KLAGOMÅL INOM EN ANSTÄLLANDE SEXMÅNADERSPERIOD ATT SIN BETYDELSE AV ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN AVSÄTTAS.
 • Även om vi inte omfattas av amerikansk lag, följer vi frivilligt Digital Millennium Copyright Act. I enlighet med avdelning 17, avsnitt 512(c)(2) i USA:s kod, om du tror att något av ditt upphovsrättsskyddade material görs intrång på webbplatsen, har vi utsett en agent för att ta emot meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång. Aviseringar ska e-postas till [email protected].
 • Alla meddelanden som inte är relevanta för oss eller är ineffektiva enligt lagen kommer inte att få något svar eller åtgärder på dem. Ett effektivt meddelande om påstådd intrång måste vara en skriftlig kommunikation till vår agent som i huvudsak innehåller följande:
  • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som tros ha gjorts intrång. Vänligen beskriv verket och, om möjligt, inkludera en kopia eller platsen (t.ex. en URL) för en auktoriserad version av verket;
  • Identifiering av det material som tros göra intrång och dess plats eller, för sökresultat, identifiering av referensen eller länken till material eller aktivitet som påstås göra intrång. Vänligen beskriv materialet och ange en URL eller annan relevant information som gör att vi kan hitta materialet på webbplatsen eller på internet;
  • Information som gör att vi kan kontakta dig, inklusive din adress, telefonnummer och, om tillgängligt, din e-postadress;
  • Ett uttalande om att du i god tro tror att användningen av det material som klagas över inte är auktoriserat av dig, din agent eller lagen;
  • Ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt och att du under straff för mened är ägaren eller är behörig att agera på uppdrag av ägaren av det verk som påstås ha gjort intrång; och
  • En fysisk eller elektronisk signatur från upphovsrättsinnehavaren eller en auktoriserad representant.
 • Om ditt användarbidrag eller ett sökresultat till din webbplats tas bort till följd av ett meddelande om påstådda upphovsrättsintrång, kan du förse oss med ett bestridande, vilket måste vara ett skriftligt meddelande till vår ovan angivna agent och tillfredsställande för oss som innehåller väsentligen det följande:
  • Din fysiska eller elektroniska signatur;
  • Identifiering av materialet som har tagits bort eller till vilket åtkomst har inaktiverats och platsen där materialet dök upp innan det togs bort eller åtkomst till det inaktiverades;
  • Ett uttalande under straff för mened att du i god tro tror att materialet togs bort eller inaktiverades som ett resultat av misstag eller felaktig identifiering av materialet som ska tas bort eller inaktiveras;
  • Ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ett uttalande om att du samtycker till domstolarnas jurisdiktion på adressen du angett, Anguilla och den eller de platser där den påstådda upphovsrättsinnehavaren befinner sig; och
  • Ett uttalande om att du kommer att acceptera delgivning från den påstådda upphovsrättsinnehavaren eller dess ombud.

11. Ändring av dessa villkor

 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor genom att publicera sådana ändrade villkor på webbplatsen. Inga andra meddelanden får göras till dig om några ändringar. DU BEKRÄFTAR ATT DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN EFTER SÅDANA ÄNDRINGAR KOMMER ATT GÖRA DITT GODKÄNNANDE AV SÅDANA ÄNDRINGAR, OAVSETT OM DU FAKTISKT HAR LÄST DEM.

12. Ersättning och frigivning

 • Du samtycker härmed till att hålla oss skadeslösa och hålla oss skadeslösa från alla skador och tredje parts anspråk och utgifter, inklusive advokatarvoden, som uppstår från din användning av webbplatsen och/eller från ditt brott mot dessa villkor.
 • I händelse av att du har en tvist med en eller flera andra användare eller någon tredje part, befriar du härmed oss, våra tjänstemän, anställda, agenter och efterträdare från anspråk, krav och skadestånd (faktiska och följdrelaterade) av alla slag eller natur, känd och okänd, misstänkt och oanade, avslöjad och okänd, som härrör från eller på något sätt relaterad till sådana tvister och/eller webbplatsen.

13. Friskrivning av garantier och begränsningar av ansvar

 • LÄS DETTA AVSNITT NOGGRANT DÅ DET BEGRÄNSAR VÅRT ANSVAR TILL DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (MEN INTE MER).
 • Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som är oberoende av oss. Vi tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis och lämnar inga utfästelser eller garantier för riktigheten, fullständigheten eller äktheten av informationen på tredje parts webbplatser. Vi har ingen rätt eller möjlighet att redigera innehållet på någon tredje parts webbplatser. Du accepterar att vi inte ska hållas ansvariga för något och allt ansvar som uppstår från din användning av tredje parts webbplatser.
 • Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och utan några garantier eller villkor, uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade. Vi avsäger oss specifikt i största möjliga utsträckning alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, informationsnoggrannhet, integration, interoperabilitet eller tyst njutning. Vi frånsäger oss alla garantier för virus eller andra skadliga komponenter i samband med webbplatserna. Vissa jurisdiktioner tillåter inte friskrivning från underförstådda garantier, därför i sådana jurisdiktioner kanske vissa av de föregående friskrivningarna inte gäller dig eller begränsas i den mån de hänför sig till sådana underförstådda garantier.
 • UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, FÖLJDSKADOR ELLER EXEMPELSKADOR (ÄVEN OM VI HAR UPPRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR) SOM RESULTAT AV NÅGON ANVÄNDA, BEGRÄNSNING, SÅDAN SKADOR UPPSTÅR FRÅN (i) DIN ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRLIGHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, (ii) DIN LIT PÅ NÅGOT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN, (iii) AVBROTT, AVSTÄNGNING, ÄNDRING, ÄNDRING ELLER FULLSTÄNDIG AVBRYTNING AV WEBBPLATSENS (IV) UPPSÄGNING AV TJÄNST AV OSS. DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER ÄVEN MED REPETERANDE PÅ SKADOR SOM UPPLÅTS PÅ ANLEDNINGEN AV ANDRA TJÄNSTER ELLER PRODUKTER SOM MOTTAGS ELLER ANNONSERAS I ANSLUTNING TILL WEBBPLATS. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE VISSA BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR, DÄRFÖR KANSKE, I SÅDANA JURISDIKTIONER, VISSA AV FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG ELLER ÄR BEGRÄNSADE.
 • VI GARANTERAR INTE ATT (i) WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLA DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR, (ii) WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA AVBRUTEN, LÄGE, SÄKER ELLER FELFRI, (iii) RESULTATEN SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN WEBBPLATS. KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER PÅLITLIGT, (iv) KVALITETEN PÅ ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION, INNEHÅLL ELLER ANNAT MATERIAL SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT MÖTA DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR, ELLER (v) EVENTUELLA FEL KOMMER ATT GÖRA SAMMANHÅLLANDE.
 • ALLT INNEHÅLL SOM ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ERHÅLLS PÅ DITT EGEN VAL OCH RISK. DU ÄR ENDA ANSVARIG FÖR ALLA SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER ANNAN ENHET ELLER FÖRLUST AV DATA SOM RESULTAT AV SÅDANT INNEHÅLL.
 • DIN ENDA OCH EXKLUSIVA RÄTT OCH ÅTGÄRD VID MISSNÖJDHET MED WEBBPLATSEN ELLER NÅGON ANNAN KLAGOMÅL SKA ÄR UPPHÖRANDE AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATS. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE, SKA UNDER INGA FALL DET MAXIMALA ANSVARET FÖR OSS SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I samband med DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA ÖVERSTIGA $100.

14. Rättsliga tvister

 • I den maximala omfattning som tillåts enligt lag, regleras dessa villkor såväl som alla anspråk, orsaker till talan eller tvister som kan uppstå mellan dig och oss av lagarna i Anguilla utan hänsyn till lagkonflikter. FÖR EVENTUELLA KRAV SOM DU GÖR MOT OSS, GODKÄNNER DU ATT GERA OCH SAMTYCKE TILL DEN PERSONLIGA OCH EXKLUSIVA JURISDIKTIONEN I, OCH DEN EXKLUSIVA PLATSEN FÖR DOMSTOLEN I ANGUILLA. FÖR EVENTUELLA KRAV SOM VÄLJS AV OSS MOT DIG, GODKÄNNER DU ATT LÄMNA OCH SAMTYCKA TILL PERSONLIG JURISDIKTION I OCH PLATSEN FÖR DOMSTOLEN I ANGUILLA OCH ÖVER ANNAN STANS DU FINNS. Du avsäger dig härmed all rätt att söka en annan plats på grund av olämpligt eller obekvämt forum.
 • DU GODKÄNNER ATT DU ENDAST FÅR KOMMA MED ANSVAR I DIN INDIVIDUELLA KAPACITET OCH INTE SOM KÄGANDE ELLER KLASSLEMMAR I NÅGON PÅSTÅDAD KLASS ELLER REPRESSENTIV ÅTGÄRD.
 • Du samtycker härmed till att som en del av hänsynen till dessa villkor avsäger du dig härmed alla rättigheter du kan ha till en rättegång av jury för eventuella tvister mellan oss som uppstår från eller relaterar till dessa villkor eller webbplatsen. Denna bestämmelse ska vara verkställbar även i det fall att eventuella skiljedomsbestämmelser eller andra bestämmelser i detta avsnitt frångås.

15. Allmänna villkor

 • Dessa villkor, som ändras från tid till annan, utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och oss och får inte ändras utan vårt skriftliga medgivande.
 • Vår underlåtenhet att upprätthålla någon bestämmelse i dessa villkor kommer inte att tolkas som ett avstående från någon bestämmelse eller rättighet.
 • Om någon del av dessa villkor fastställs vara ogiltig eller omöjlig att verkställa i enlighet med tillämplig lag, kommer den ogiltiga och icke verkställbara bestämmelsen att anses ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast matchar syftet med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet ska fortsätta att gälla.
 • Ingenting häri är avsett, och kommer inte att anses, att ge någon tredje part rättigheter eller gottgörelse.
 • Dessa villkor kan inte överlåtas, överföras eller underlicensieras av dig förutom med vårt skriftliga medgivande i förväg, men kan överlåtas eller överföras av oss utan begränsningar.
 • Du samtycker till att vi kan ge dig meddelanden via e-post, vanlig post eller inlägg på webbplatsen.
 • Avsnittsrubrikerna i dessa villkor är endast avsedda för bekvämlighet och har ingen rättslig eller avtalsenlig effekt.
 • Som det används i dessa villkor är termen "inklusive" illustrativ och inte begränsande.
 • Om detta avtal är översatt och verkställt på något annat språk än engelska och det finns någon konflikt mellan översättningen och den engelska versionen, ska den engelska versionen styra.